Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, exclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. Op grond van de LSV 2014 zijn op wegvervoerwerkzaamheden van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC); ingeval van internationaal vervoer gelden de AVC in aanvulling op het CMR-verdrag. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.